Definities

 

1.   GiG Hard Seltzer : GiG Drinks B.V. , gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 78159253

2. Klant: degene met wie GiG Hard Seltzer een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: GiG Hard Seltzer en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens GiG Hard Seltzer

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 

1. Alle prijzen die GiG Hard Seltzer hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die GiG Hard Seltzer hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan GiG Hard Seltzer te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die GiG Hard Seltzer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Betalingen en betalingstermijn

 

Producten worden direct afgerekend.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is GiG Hard Seltzer gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan GiG Hard Seltzer .

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag GiG Hard Seltzer zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van GiG Hard Seltzer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door GiG Hard Seltzer , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan GiG Hard Seltzer te betalen.

Recht van reclame

 

1. Zodra de klant in verzuim is, is GiG Hard Seltzer gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.   GiG Hard Seltzer roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan GiG Hard Seltzer , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 

     het product niet is gebruikt

     het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

     het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

     het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

     de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

     het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

     het product geen los tijdschrift of losse krant is

     de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan

GiG Hard Seltzer , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

 

 

Vergoeding van bezorgkosten

 

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan

GiG Hard Seltzer heeft geretourneerd, dan zal GiG Hard Seltzer eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretoumeerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van GiG Hard Seltzer   voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Vergoeding retourkosten

 

 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retoumeert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Opschortingsrecht

 

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 

1. GiG Hard Seltzer kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van GiG Hard Seltzer heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan

GiG Hard Seltzer .

3. GiG Hard Seltzer is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

 

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan GiG Hard Seltzer te verrekenen met een vordering op GiG Hard Seltzer

 

Eigendomsvoorbehoud

 

1. GiG Hard Seltzer blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van GiG Hard Seltzer op grond van wat voor met GiG Hard Seltzer gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan GiG Hard Seltzer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien GiG Hard Seltzer een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft GiG Hard Seltzer het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 

Levering

 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij GiG Hard Seltzer , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Levering van online bestelde producten vindt alleen plaats nadat de minimale leeftijd van achttien jaar is vastgesteld bij de klant en de klant zich heeft geïdentificeerd.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft GiG Hard Seltzer het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan GiG Hard Seltzer kan tegenwerpen.

Levertijd

 

1. De door GiG Hard Seltzer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van GiG Hard Seltzer

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te

ontbinden, tenzij GiG Hard Seltzer niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan GiG Hard Seltzer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de

verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan GiG Hard Seltzer , bij gebreke waarvan GiG Hard Seltzer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

 

Garantie

 

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugde1ijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

De klant vrijwaart GiG Hard Seltzer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GiG Hard Seltzer geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 

1. De klant dient een door GiG Hard Seltzer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant GiG Hard Seltzer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen GiG Hard Seltzer uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat GiG Hard Seltzer in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat GiG Hard Seltzer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrehestelling

 

2. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan GiG Hard Seltzer .

3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling GiG Hard Seltzer ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

 

Als GiG Hard Seltzer een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan GiG Hard Seltzer verschuldigd zijn.

 

 

 

Aansprakelijkheid GiG Hard Seltzer

 

1. GiG Hard Seltzer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien GiG Hard Seltzer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. GiG Hard Seltzer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien GiG Hard Seltzer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waamp de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van GiG Hard Seltzer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer GiG Hard Seltzer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door GiG Hard Seltzer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat GiG Hard Seltzer in verzuim is.

3. GiG Hard Seltzer heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien GiG Hard Seltzer kennis heefi genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

Overmacht

 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van GiG Hard Seltzer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan GiG Hard Seltzer kan worden toegerekend in een van de wil van GiG Hard Seltzer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of

waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van GiG Hard Seltzer kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overinachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor GiG Hard Seltzer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat GiG Hard Seltzer er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst

schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.   GiG Hard Seltzer is in een overmachtsituatie geen enkele (sehade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

1.   GiG Hard Seltzer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal GiG Hard Seltzer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van GiG Hard Seltzer .

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenreehtelijke werking zoals bedoeld in artike13:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

1. Wanneer éën of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GiG Hard Seltzer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

2. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GiG Hard Seltzer is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 01/01/2022.

 

 

 
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Invalid Feed ID.

VOLG GIG

NU OP ALLE SMAKEN
15% KORTING

CODE: APRIL15

WELKOM BIJ GiG BEZORGD!

Ben jij ouder dan 18?