Terms & Conditions

Definities

1. GiG Hard Seltzer: GiG Drinks BV, gevestigd te Amsterdam onder KvK-nummer 78159253

2. Klant: degene met wie GiG Hard Seltzer een overeenkomst heeft gesloten.

3. Partijen: GiG Hard Seltzer en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een particulier is en handelt als particulier.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens GiG Hard Seltzer

2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zijn gegaan.

3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uit.

Prijzen

1. Alle door GiG Hard Seltzer gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. GiG Hard Seltzer mag alle prijzen die GiG Hard Seltzer voor haar producten in rekening brengt, op haar website of anderszins bekend gemaakt, te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die GiG Hard Seltzer niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct betaald.

Gevolgen van niet op tijd betalen

1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is GiG Hard Seltzer gerechtigd voor niet-commerciële transacties de wettelijke rente van 2% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt in rekening gebracht.

2. Indien de klant in verzuim is, is hij tevens de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding aan GiG Hard Seltzer verschuldigd.

3. De incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag GiG Hard Seltzer haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van GiG Hard Seltzer op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de klant weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door GiG Hard Seltzer, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan GiG Hard Seltzer te betalen.

Recht op reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, heeft GiG Hard Seltzer het recht een beroep te doen op het recht van reclame met betrekking tot de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. GiG Hard Seltzer beroept zich op het recht van reclame door middel van een schriftelijke of elektronische communicatie.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant het product onmiddellijk te retourneren
producten waarop dit recht betrekking heeft, ligt bij GiG Hard Seltzer, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden, op voorwaarde dat:

• het product is niet gebruikt

• het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

• het is geen product dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

• het is geen product dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd (ondergoed, badkleding, enz.)

• de verzegeling is nog intact, als het gegevensdragers met digitale inhoud betreft (dvd's, cd's etc.)

• het product of de dienst geen betrekking heeft op logies, reizen, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding

• het product is geen los tijdschrift of krant

• de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals bedoeld in lid 1 gaat in:

o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen

o zodra de consument heeft bevestigd dat hij digitale inhoud via internet gaat kopen

3. De consument is verplicht het product terug te sturen

GiG Hard Seltzer, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht vervalt.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Als de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht en daardoor de volledige bestelling tijdig heeft ontvangen

GiG Hard Seltzer heeft geretourneerd, zal GiG Hard Seltzer de eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdige en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. Bezorgkosten komen uitsluitend voor rekening van GiG Hard Seltzer indien de gehele bestelling retour wordt gestuurd.

Vergoeding van retourkosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling tijdig retourneert, komen de kosten voor het retourneren van de gehele bestelling voor rekening van de consument.

Opschorting rechts

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

1. GiG Hard Seltzer kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval de producten van de klant onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen ten aanzien van GiG Hard Seltzer heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is

GiG harde Seltzer.

3. GiG Hard Seltzer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Schikking

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een ​​schuld aan GiG Hard Seltzer te verrekenen met een vordering op GiG Hard Seltzer

Eigendomsvoorbehoud

1. GiG Hard Seltzer blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GiG Hard Seltzer op grond van enige met GiG Hard Seltzer gesloten overeenkomst, claims ter zake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst daaronder begrepen. naleving.

2. Tot die tijd kan GiG Hard Seltzer een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.

3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4. Indien GiG Hard Seltzer een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en heeft GiG Hard Seltzer recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij GiG Hard Seltzer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.

4. Levering van online bestelde producten vindt pas plaats nadat de minimumleeftijd van achttien jaar door de klant is vastgesteld en de klant zich heeft geïdentificeerd.

5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft GiG Hard Seltzer het recht haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte is voldaan.

6. Te late betaling levert schuldeisersverzuim op, met als gevolg dat de klant GiG Hard Seltzer geen bezwaar kan maken tegen te late levering.

Aflevertijd

1. De door GiG Hard Seltzer opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd gaat in op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van GiG Hard Seltzer heeft ontvangen

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ontbinden, tenzij GiG Hard Seltzer niet binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Vervoerskosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een afgeleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen dit door de expediteur of bezorger te laten noteren, bij gebreke waarvan GiG Hard Seltzer niet aansprakelijk kan worden gehouden. aangehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf het transport van een product regelt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan GiG Hard Seltzer te melden, bij gebreke waarvan GiG Hard Seltzer niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Opslag

1. Indien de klant bestelde producten pas later dan de overeengekomen leverdatum accepteert, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele meerkosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten geldt uitsluitend voor gebreken die het gevolg zijn van gebrekkige fabricage, constructie of materialen.

2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde partij die het product namens de klant ontvangt.

De klant vrijwaart GiG Hard Seltzer voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door GiG Hard Seltzer geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door GiG Hard Seltzer geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Indien een afgeleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mag verwachten, dient de klant GiG Hard Seltzer hiervan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. set.

3. Consumenten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van de tekortkomingen GiG Hard Seltzer hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat GiG Hard Seltzer adequaat kan reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet tot gevolg hebben dat GiG Hard Seltzer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.

Installatie

2. De klant dient een eventuele ingebrekestelling schriftelijk aan GiG Hard Seltzer te melden.

3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling GiG Hard Seltzer ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de klant

Indien GiG Hard Seltzer met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan GiG Hard Seltzer verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van GiG Hard Seltzer

1. GiG Hard Seltzer is slechts aansprakelijk voor eventuele door de klant geleden schade indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien GiG Hard Seltzer aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. GiG Hard Seltzer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien GiG Hard Seltzer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot (een deel van) het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Expiration period

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van GiG Hard Seltzer vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien GiG Hard Seltzer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Indien de nakoming van de verplichtingen door GiG Hard Seltzer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat GiG Hard Seltzer in verzuim is.

3. GiG Hard Seltzer heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien GiG Hard Seltzer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren kan nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van GiG Hard Seltzer in de nakoming van enige verplichting jegens de klant aan GiG Hard Seltzer in geen enkele wil van GiG Hard Seltzer onafhankelijk worden toegerekend. situatie, die de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk verhindert of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van GiG Hard Seltzer kan worden verlangd.

2. De in lid 1 bedoelde situatie van de ene op de andere dag omvat tevens – maar is niet beperkt tot: de noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor GiG Hard Seltzer 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat GiG Hard Seltzer er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.

5. GiG Hard Seltzer is in een overmachtsituatie niet gehouden tot enige schadevergoeding, ook al geniet zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel.

Wijzigingen in de overeenkomst

1. Indien het na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Het vorige lid is niet van toepassing op producten gekocht in een fysieke winkel.

Wijzigingen algemene voorwaarden

1. GiG Hard Seltzer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal GiG Hard Seltzer zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Bij een materiële wijziging van de algemene voorwaarden heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen.

Overdracht van rechten

1. Klantrechten uit een overeenkomst tussen partijen kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GiG Hard Seltzer niet aan derden worden overgedragen.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 13:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat GiG Hard Seltzer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

2. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar GiG Hard Seltzer is gevestigd/praktijk/kantoor heeft, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01/01/2022.